مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (215)

اختلال هماهنگی رشدی16 DCD چیست؟16 نام های دیگر17 چگونه DCD یک کودک را تحت تاثیر قرار می دهد؟17مشکلات حرکتی17نارسایی حرکتی- برنامه ریزی حرکتی درشت17 مشکلات در ضمینه مهارتهای حرکتی ضعیف17 ادراک بصری؛ مشکلات حرکت بصری ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (216)

اختلال هماهنگی رشدی16 DCD چیست؟16 نام های دیگر17 چگونه DCD یک کودک را تحت تاثیر قرار می دهد؟17مشکلات حرکتی17نارسایی حرکتی- برنامه ریزی حرکتی درشت17 مشکلات در ضمینه مهارتهای حرکتی ضعیف17 ادراک بصری؛ مشکلات حرکت بصری ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (218)

2-1-2-3-2- نظمعمومی412-1-2-3-3- اخلاقحسنه422-1-3- دورهقراردادی432-1-4- مسئولیتقراردادی442-1-5- ضرر452-2-گفتاردوّم : مفاهیمواصطلاحاتاختصاصی472-2-1- دورهپیشقراردادی482-2-1-1- تعریفدورهپیشقراردادی482-2-1-2- ملاکتفکیکدورهپیشقراردادیازقراردادی51 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (219)

2-11) دیدگاه های نوین رفتار شهروندی سازمانی:742-12) رفتارهای ضد شهروندی(ACB)752-13 ) رفتارهای شهروندی سازمانی در ورزش:762-14) پیشینه تحقیق772-15) معرفی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد:922-16) حمایت های سازمانی ادراک شده و رفتارهای شهروندی سازمانی:942-17) ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله b (222)

2.4. تاریخچه شایستگی382.4.1. تفاوت competence و competency382.4.2. مفهوم شایستگی392.4.3. مدیریت منابع انسانی مبتنی بر قابلیت‌ها412.4.4.ابعاد شایستگی422.4.5.الگوهای شایستگی432.4.5.1.شایستگی‌های بویاتزیس432.4.5.2.شایستگی‌های اسپنسر و اسپنسر442.4.5.3.شایستگی‌های شرودر462.4.5.4.شایستگی‌های دولویکز و هربرت472.4.5.5.شایستگی‌های گلمن و بویاتزیس492.4.6.توسعه الگوهای شایستگی512.4.7.سطوح شایستگی522.4.8.مفهوم شایستگی‌محوری522.4.9.شناسایی شایستگی‌های محوری552.4.10.اهمیت شایستگی‌محوری552.4.11.شایستگی‌محوری ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (223)

1-2-14-4- تجمع آبسیزیک اسید …………………………………………………………………………………………………………………………………………………151-2-14-5- ضخامت کوتیکول و قشر مومی روی برگ …………………………………………………………………………………………………………………151-2-15- مکانیزمهای تحمل خشکی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….151-2-15-1- تنظیم فشار اسمزی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..151-2-15-2- تجمع پرولین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..161-2-15-3- جابجایی مواد پرورده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………161-2-16- صفات مورفولوژیک مرتبط با تنش اسمزی ………………………………………………………………………………………………………………………16 ادامه مطلب…

By 92, ago